آگهي تاسيس

تاسيس شركت با مسئوليت محدود پاسارگاد شيمي پاد درتاريخ ۰۳/۰۸/۱۳۹۵ به شماره ثبت ۵۰۰۳۵۵ به شناسه ملي۱۴۰۰۶۲۶۹۵۶۸ ثبت و امضا ذيل دفاترتكميل گرديده كه خالصه آن به شرح زير جهت اطالع عموم آگهي ميگردد.موضوع شركت: انجام كليه فعاليت هاي بازرگاني در زمينه تهيه و توليد و توزيع و بسته بندي و خريد و فروش و صادرات و وارداتو خدمات پس از فروش كليه كاالهاي مجاز بازرگاني اعم از كليه محصوالت و مواد اوليه آرايشي و بهداشتي و دارويي ومحصوالتغذايي وانواع ويتامين ها و پروتئين ها و مكمل هاي دارويي و غذايي و لوازم و تجهيزات پزشكي و آزمايشگاهي همگي در صورتنياز پس از اخذ مجوزهاي الزم از وزارت بهداشت و درمان، اخذ وام و تسهيالت به صورت ارزي و ريالي از بانک ها و موسسات ماليو اعتباري، اخذ و اعطاي نمايندگي داخلي و خارجي،ترخيص كاال از گمركات داخلي، گشايش اعتبار و ال سي براي شركت نزدبانكها، شركت دركليه نمايشگاه هاي داخلي و خارجي،شركت دركليه مناقصات و مزايدات دولتي و خصوصي ) در صورت لزوم انجامموضوعات پس از اخذ مجوزهاي الزم ( مدت شركت: از تاريخ ثبت بمدت نامحدود مركز اصلي شركت: تهران خيابان آزادي خيابانشاهين پالک ۳۰كدپستي ۱۴۵۶۶۸۷۴۹۵ سرمايه شركت: مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰۰ ريال مي باشد.اولين مديران شركت:مرتضي خدامي پور به سمت رئيس هيئت مديره به شماره ملي ۳۰۷۱۲۱۱۱۷۱ دارنده ۵۰۰۰۰۰۰۰ ريال سهمالشركه. عباس زماني به سمت مديرعامل به شماره ملي ۰۰۳۶۲۸۶۵۳۲ دارنده ۵۰۰۰۰۰۰۰ ريال سهم الشركه براي مدت نامحدودانتخاب شدند. دارندگان حق امضا:كليه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شركت با امضاي مديرعامل و رئيس هيئت مديره هركدام بهتنهايي همراه با مهر شركت معتبر مي باشد. اختيارات نماينده قانوني: طبق اساسنامه )ثبت موضوع فعاليت مذكور به منزله اخذ وصدور پروانه فعاليت نمي باشد. ثبت تندیس مهان