آگهي تاسيس

تاسيس شركت با مسئوليت محدود پايدار سازه زرين خاورميانه درتاريخ ۱۳/۰۶/۱۳۹۸ به شماره ثبت ۸۱۶ به شناسه ملي۱۴۰۰۸۵۹۷۵۳۶ ثبت و امضا ذيل دفاترتكميل گرديده كه خالصه آن به شرح زير جهت اطالع عموم آگهي ميگردد. موضوع فعاليت:طراحي، محاسبه، اجرا، نظارت، مشاوره پروژه هاي عمراني و پيمانكاري، نگهداري فضاي سبز، خدمات شهري، رفت و روب معابرشهري، رنگ آميزي معابر شهري، محوطه سازي، احداث آبنما، زيباسازي معابر، خط كشي معابر، سنگ فرش خيابانها و پياده روها،آسفالت كاري خيابانها و معابر، اليروبي كانالهاي روباز و روبسته، فعاليت در زمينه كليه امور پيمانكاري از قبيل ابنيه، طراحي ومشاوره، اجرا در زمينه ساخت، ساختمان سازي، طراحي، محاسبه، اجرا، نظارت، مشاوره پروژه هاي عمراني اعم از آجري، سنگي،بتني وفلزي، فعاليت در زمينه ساخت و احداث شهركهاي مسكوني، تجاري و اداري ـ جاده سازي، راه سازي، خريد ملزومات،احداث سوله و اسكلت فلزي، نازک كاري ونماسازي، اقالم پيش ساخته، مخازن بتني، مبلمان پاركي و شهرسازي، انواع سازه هايپروتبيل از قبيل پاركينگ و آالچيق و اجراي طرح هاي صنعتي و تاسسيات شهري، پيمانكاري براي پروژه هاي عمراني، تاسيساتي،شبكه هاي توليد و توزيع و انتقال برق، اخذ وام و اعتبارات بانكي از كليه بانک ها و موسسات مالي و اعتباري، عقد قرارداد با كليهاشخاص حقيقي و حقوقي، شركت در مناقصات و مزايدات دولتي و خصوصي درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهاي الزم از مراجعذيربط مدت فعاليت: از تاريخ ثبت به مدت نامحدود مركز اصلي: استان مازندران، شهرستان عباس آباد، بخش سلمان شهر، شهرسلمانشهر، شهرک الكوده، خيابان مسجد جامع سرمايه شخصيت حقوقيعبارت است از مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰ ريال نقدي ميزان سهم الشركه هر يک از شركا خانم شيرين خدايار به شماره ملي ۲۰۰۰۰۰۰ ريال سهم الشركه آقاي كيومرث محمد زاده سقاواز به شماره ملي دارنده ۸۰۰۰۰۰۰ ريال سهمالشركه اعضا هيأت مديره خانم شيرين خدايار به شماره ملي به سمت عضو هيأت مديره به مدت نامحدود آقايكيومرث محمد زاده سقاواز به شماره ملي به سمت مديرعامل به مدت نامحدود و به سمت رئيس هيأت مديره بهمدت نامحدود دارندگان حق امضا: كليه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شركت از قبيل چک، سفته، بروات، قراردادها، عقود اسالميو همچنين كليه نامه هاي عادي و اداري باامضاء مديرعامل به تنهايي همراه با مهر شركت معتبر مي باشد اختيارات مديرعامل: طبقاساسنامه روزنامه كثيراالنتشار ابرار جهت درج آگهي هاي شركت تعيين گرديد. ثبت موضوع فعاليت مذكور به منزله اخذ و صدورپروانه فعاليت نمي باشد. ثبت تندیس مهان