موضوع آگهی: آگهي ثبت تاسيس


-موضوع شركت: خريد و فروش و واردات و صادرات توليد ،توزيع و پخش کليه اقلام مجاز بازرگاني ، انعقاد قرارداد با اشخاص حقيقي و حقوقي ،اخذوام و اعتبارات و تسهيلات ريالي و ارزي از بانک ها وموسسات مالي و اعتباري داخلي و خارجي ، شرکت در مناقصات و مزايدات دولتي و خصوصي ـ برپايي و شرکت در نمايشگاههاي داخلي و خارجي، ايجاد شعب در سراسر کشور، اخذ نمايندگي از شرکت هاي بين المللي.در صورت لزوم پس از اخذ مجوزهاي لازم.
-مدت شركت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود
-مركز اصلي شركت: تهران، ميرداماد ميدان مادر نبش خيابان بهروز پ7و 8 برج بيژن طبقه 4 واحد 2 کدپستي 1911915441
-سرمايه شركت: مبلغ 200000000 ريال مي باشد.
-اولين مديران شركت:
حسن موسالوي به سمت مديرعامل و رئیس هیئت مدیره به شماره ملي 1728240204 دارنده 196000000 ريال سهم الشركه- طاهره افروزي به سمت عضو هيئت مديره به شماره ملي 0030168661 دارنده 4000000 ريال سهم الشركه بعنوان اعضاء هیئت مدیره برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند.
-دارندگان حق امضا:
کليه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت با امضاي مديرعامل منفردا همراه با مهر شرکت معتبر مي باشد .
- اختيارات نماينده قانوني: طبق اساسنامه
(-ثبت موضوع فعالیت مذکور بمنزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد.). (ثبت تندیس مهان)