تاسیس موسسه غیر تجاري پرتو آکام اطلس صالح درتاریخ۰۶/۱۲/۱۳۹۹به شماره ثبت ۵۱۲۳۹به شناسه ملي ۱۴۰۰۹۸۴۴۷۷۸ثبت و امضا
ذیـل دفاترتکمیـل گردیـده که خلاصه آن به شـرح زیرجهت اطلاع عموم آگهي میگردد. نام: پرتوآکام اطلس صالـح موسـسه غیر تجاري موضوع
فعالیت:انجام کلیه امور اداري وارائه خدمات مشاورهائي درحوزه املاک ، اخذپروانه ساختمان و پایانکار اخذاسـتعلامات ودارایي و ثبت و ارائه
خدمات مشاوره درزمینه تسهیلات بانک. در صورت ضرورت پس ا ز اخذ مجوزهاي لازم.مدت فعالیت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکزاصلي:
اسـتان تهران،شهرسـتان تهران، بخش مرکزي ،شـهر تهران، محله باغ صـبا-سهروردي ،خیابان شهیدعلي اصغراصلي پور ،خیابان مهرداد ،
پلاک -۲۵،طبقـه دوم ، واحــد۷کـدپستي ۱۵۷۵۹۴۳۱۱۸سرمایه شخصـیت حقوقي ۰۰۰,۰۰۰,۱ریال نقـدي میزا نسـهم الشـرکه هر یک از
شرکاآقـاي امیرحسـین صالحي شـهرابي بهشـماره ملي دارنـده۸۰۰۰۰۰ریالسـهمالشرکه خانم فاطمه یوسـفي سـیاوشاني به
شمـاره ملي دارنـده۲۰۰۰۰۰ریالسـهمالشرکهمدیرانآقاي امیرحسـین صالحي شـهرابي بهشـماره ملي  و به
سمت مدیرعامل به مدت نامحدود و بهسـمت رئیس هیئت مدیرهبه مدت نامحدودخانم فاطمه یوسفي سیاوشاني بهشماره ملي
و بهسـمتعضواصـلي هیئت مـدیر هبه مدتنامحدوددارنـدگانحق امضا :کلیهاوراقو اسـنادبهادار و تعهـدآور موسـسهاز قبیل چک ،سـفته ،
بروات ، قراردادهـاعقوداسـلامي و همچنین کلیهنامه هايعادي و اداري باامضاء مـدیرعامل همراهبا مهر موسـسه معتبر مي باشـدروزنامهکثیر
الانتشار ابرارجهت درجآگهي هاي موسسه تعیین گردید.ثبت موضوع فعالیت مذکور، به منزلهاخذو صدور پروانه فعالیتنمي باشد.

ثبت تندیس مهان