تاسیس شركت سهامي خاص پرتو ويژن ايرانيان درتاریخ 1394/09/17 به شماره ثبت 483693 به شناسه ملی 14005458481 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد.
- موضوع شركت : خريد ، فروش ، توزيع ، توليد ، بسته بندي واردات و صادرات و خدمات پس از فروش کليه کالاهاي مجاز بازرگاني توليد و تأمين، تجهيز ،راه اندازي، نگهداري فني و نصب و ساخت و اجراي کليه قطعات، تجهيزات و تأسيسات چشم پزشکي، بيمارستاني ، آزمايشگاهي و پزشکي ، اخذ و اعطاي نمايندگي شرکت هاي معتبر داخلي و خارجي اخذ وام و تسهيلات بانکي به صورت ارزي و ريالي از کليه بانک ها و موسسات مالي و اعتباري داخلي و خارجي، گشايش اعتبارات و ال سي براي شرکت نزد بانک ها ، ترخيص کالا از کليه گمرکات داخلي ايجاد شعب و نمايندگي در سراسر کشور،برگزاري سمينار و همايش، برپايي غرفه و شرکت در کليه نمايشگاههاي معتبر داخلي و خارجي و بين المللي ، عقد قرارداد با کليه اشخاص حقيقي و حقوقي و شرکت در کليه مناقصات و مزايدات و پيمانها اعم از دولتي وخصوصي و بين المللي در صورت لزوم پس از اخذ مجوزهاي لازم.
مدت شركت : از تاريخ ثبت به مدت نامحدود
مركز اصلي شركت : تهران،خيابان جردن،کوچه سرو،پلاک34،طبقه همکف به کد پستی 1968944681
سرمايه شركت : مبلغ 500000000 ريال منقسم به 100 سهم 5000000 ريالي كه تعداد 100 سهم با نام ميباشد كه مبلغ 175000000 ريال توسط موسسين طي گواهي بانكي شماره 133/94/232 مورخ 94/9/3 نزد بانك اقتصاد نوین شعبه فارابی پرداخت گرديده است و الباقي سرمايه در تعهد صاحبان سهام ميباشد.
اولين مديران شركت : محمود جباروند بهروز با شماره ملي 1376331292 به سمت مدير عامل و عضو هيئت مديره , مهدي خداپرست زواره با شماره ملي 1189584204 به سمت رئيس هيئت مديره , سيد حسام هاشميان با شماره ملي 1261917138 به سمت نايب رئيس هيئت مديره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند.
دارندگان حق امضا: کليه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبيل چک ، سفته ، برات ، قراردادها و عقود با امضاي مديرعامل و رئیس هيئت مديره متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق عادي و اداري با امضاي مديرعامل و رئیس هيئت مديره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر مي باشد.
اختيارات مديرعامل : طبق اساسنامه
بازرس اصلي و علي البدل : ياسمن امين پور به شماره ملي 0451227948 به عنوان بازرس اصلي و رزيتا اکرميان به شماره ملي 2297983085 به عنوان بازرس علي البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند.
روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
(ثبت موضوع فعالیت مذکور بمنزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد)(ثبت تندیس مهان)