تاسیس شرکت سهامی خاص پرشاد کیا ارشام درتاریخ05/11/1399 به شماره ثبت 571957 به شناسه ملی 14009753114ثبت و امضا
ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع فعالیت :طراحی و مشاوره ، اجرا در زمینه ساخت ،
ساختمانسازي و تجهیزات ساختمانی ، طراحی ، محاسـبه ، اجرا ، نظارت ، مشاوره پروژه هاي عمرانی و پیمانکاري ، تولیـدمصالـح ساختمانی و
فروش و اجرا ، طراحی نقشه هاي معماري داخلی و دکوراسـیون، مشاوره کلیه پروژه هاي عمرانی ، فعالیت در زمینه ساخت و احداث شـهرکهاي
مسـکونی ، تجاري و اداري ،جادهسازي ، راهسازي ،خرید ملزومات ، احداث سوله و اسکلت فلزي ، نازك کاري و نماسازي ، اقلام پیش ساخته ،
مخازن بتنی ، مبلمان پارکی وشـهرسازي ، انواعسازه هاي پروتبیل از قبیل پارکینگ و آلاچیق و اجراي طرحهاي صـنعتی و تاسیسات شهري ،
پیمانکـاري براي پروژه هـاي عمرانی ، تاسـیساتی شـبکه هاي تولیـد و توزیعانتقال برق، فروش و بهره برداري و امور بازاریابی غیر هرمی و غیر
شیکه اي شـهرکهاي مسـکونی تجاري و اداري ، واردات وصادرات کلیه اجناس اعماز ماشین آلات سنگین و غیره و واحدهاي مربوط ، اخذ وام و
اعتبارات بانکی از کلیه بانک ها و موسـسات مالی و اعتباري ، عقـد قرارداد با کلیه اشـخاص حقیقی وحقوقی ،شـرکت در مناقصات و مزایـدات
دولتی وخصوصـی ، ایجادشعب و نمایندگی در داخل وخارجازکشور درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهاي لازم از مراجعذیربطمدت فعالیت : از
تاریخثبت به مدت نامحدودمرکز اصلی : استان تهران سرمایه شخصـیت حقوقی عبارت است از
مبلغ 000,000,10 ریال نقديمنقسم به 100 سهم 100000 ریالی تعداد 100 سهم آن با نام عادي مبلغ 3500000 ریالتوسط موسسین
طی گواهی بانکی شماره 99-841-1163 مورخ 08/10/1399 نزد بانک سامان شعبه میدان نبوت با کد 841 پرداخت گردیده است والباقی در
تعهد صاحبان سهام می باشداعضا هیئت مدیرهآقاي امیر رحیم زاده اصل بهشماره ملی و بهسمت رئیسهیئت مدیره به مدت
2 سالآقاي هادي قنبري اهري بهشـماره ملی و بهسـمت عضو اصلی هیئت مدیره به مدت 2 سالو به سمت مدیرعامل به
مدت 2سا ل آقاي وحید عدالت به شماره ملی و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت 2سال دارندگان حق امضا : کلیه
اوراق و اسـناد بهادار و تعهد آورشـرکت از قبیل چک ،سـفته ، بروات ، قراردادها عقود اسـلامی و همچنین کلیه نامه هاي عادي و اداري باامضاء
مـدیرعامل و رئیس هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شـرکت معتبر می باشداختیارات مدیر عامل : طبق اساسـنامه بازرسان خانم سحر بلوچی به
شماره ملی به سـمت بازرس اصلی به مدت 1 سالآقاي حامد علی خان زاده ابیض به شـماره ملی چبه سمت
بازرس علی البـدل به مدت 1 سالروزنامه کثیر الانتشار اتحـاد ملت جهت درج آگهی هاي شرکت تعیین گردید.ثبت موضوع فعالیت مذکور به
منزله اخذ وصدور پروانه فعالیت نمی باشد.

ثبت تندیس مهان