آگهي تاسيس

تاسيس شركت با مسئوليت محدود پيشگامان تجارت افق قصر درتاريخ ۱۳/۱۱/۱۳۹۵ به شماره ثبت ۵۰۵۴۲۵ به شناسه ملي۱۴۰۰۶۵۵۵۸۹۴ ثبت و امضا ذيل دفاترتكميل گرديده كه خالصه آن به شرح زير جهت اطالع عموم آگهي ميگردد. موضوع: وارداتو صادرات، خريد و فروش، تهيه و توزيع كليه كاالهاي مجاز بازرگاني برپايي نمايشگاه هاي داخلي و خارجي، انعقاد قرارداد با كليهاشخاص حقيقي و حقوقي، اخذ وام و اعتبارات، برپايي همايش ها و سمينارهاي مرتبط، ايجاد شعب در سراسر كشور و اخذنمايندگي از شركت هاي معتبر داخلي و خارجي و شركت در مناقصات و مزايدات دولتي و خصوصي و ترخيص كاال از گمركاتكشور، فعاليت هاي حق العمل كاري و پذيرش نمايندگي هاي فروش و نيز ساير فعاليت هاي مشابه ديگر)در صورت ضرورت قانونيانجام موضوعات فعاليت پس از اخذ مجوزهاي الزم(. مدت فعاليت: از تاريخ ثبت به مدت نامحدود مركز اصلي: تهران،خيابان آزادي،روبروي دانشگاه صنعتي شريف، كوچه اسداهلل سوهي، پالک ۱۶ ،طبقه ۴ ،كدپستي ۱۳۴۱۹۴۴۶۹۵ سرمايه شركت: ۵۰۰۰۰۰۰۰۰ ريالمي باشد. اولين مديران: خانم مستوره آغاز به شماره ملي ۳۳۷۰۰۹۴۸۲۷ دارنده۱۵۰۰۰۰۰۰۰ ريال به سمت رئيس هيئت مديره وآقاي علي بشتامبه شماره ملي ۳۳۷۹۹۸۲۵۹۸ دارنده ۳۵۰۰۰۰۰۰۰ ريال سهم الشركه به سمت مديرعامل و عضو هيئت مديره برايمدت نامحدود انتخاب گرديدند. دارندگان حق امضا: كليه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور و اوراق عادي و اداري شركت با امضايمديرعامل به تنهايي همراه با مهر شركت معتبر مي باشد. اختيارات نماينده قانوني: طبق اساسنامه ثبت موضوع فعاليت به منزله ياخذ و صدور پروانه فعاليت نمي باشد. ثبت تندیس مهان