تاسيس شركت سهامي خاص چرم گستر سادات حسيني درتاريخ ۱۷/۰۱/۱۳۹۵ به شماره ثبت ۴۸۹۵۸۴ به شناسه ملي۱۴۰۰۵۷۳۶۹۹۰ ثبت و امضا ذيل دفاترتكميل گرديده كه خالصه آن به شرح زير جهت اطالع عموم آگهي ميگردد. موضوع شركت:خريد و فروش ،تهيه و توزيع وتو ليد،واردات و صادرات انواع چرم و محصوالت چرمي و كليه مواد اوليه مربوط به چرم و صنايعچرمي و شركت در نمايشگاه ها ،اخذ و ام و تسهيالت ،شركت در مناقصات و مزايدات ،اخذ و اعطاي نمايندگي در صورت ضرورتقانوني انجام موضوعات پس از اخذ مجوزهاي الزم مدت شركت: از تاريخ ثبت به مدت نامحدود مركز اصلي شركت: تهران نارمکخيابان شهيد ثاني بين مهر و دردشت پالک ۲۰ كد پ ۱۶۴۷۸۹۳۸۱۸ سرمايه شركت: مبلغ ۷۰۰۰۰۰۰۰۰ ريال منقسم به ۱۰۰ سهم۷۰۰۰۰۰۰ ريالي كه تعداد ۱۰۰ سهم با نام ميباشد كه مبلغ ۲۴۵۰۰۰۰۰۰ ريال توسط موسسين طي گواهي بانكي شماره ۱۲۹/۱۰۵۲/۵۰مورخ ۲۲/۱۲/۹۴ نزد بانک تجارت شعبه خرمشهر ورامين پرداخت گرديده است و الباقي سرمايه در تعهد صاحبان سهام ميباشد.اولين مديران شركت: آقاي سيد عطاءاله حسيني به كد ملي۳۸۰۱۵۸۱۱۵۲ به سمت مديرعامل و عضو هيئت مديره و آقاي سيدمحمد حسيني صدقياني به كد ملي ۰۰۳۶۹۴۱۸۱۶ به سمت رئيس هيئت مديره و آقاي سيد حميدرضا حسيني صدقياني به كد ملي۰۰۱۴۲۹۱۲۷ به سمت عضو هيئت مديره و آقاي سيد مهدي حسيني به كد ملي ۰۴۹۱۸۷۹۹۲۱ به سمت نائب رئيس هيئت مديرهبراي مدت دو سال انتخاب گرديدند. دارندگان حق امضا: امضاء كليه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و اسنادرسمي با امضاء مديرعامل و رئيس هيات مديره متفقا همراه با مهر شركت معتبر مي باشد. اختيارات مديرعامل: طبق اساسنامهبازرس اصلي و علي البدل: فرخ لقاء حشمتي به شماره ملي ۳۳۵۸۳۵۳۳۷۰ به عنوان بازرس اصلي. خانم ناهيد مختاري به شمارهملي ۲۸۵۱۲۹۱۰۱۷ به عنوان بازرس علي البدل براي مدت يكسال انتخاب گرديدند ثبت موضوع فعاليت مذكور بمنزله اخذ و صدورپروانه فعاليت نميباشد.(ثبت تندیس مهان)