تاسيس شركت با مسئوليت محدود كارن روناک شهر درتاريخ ۰۶/۰۲/۱۳۹۵ به شماره ثبت ۴۹۰۷۳۵ به شناسه ملي ۱۴۰۰۵۷۸۷۹۸۰ثبت و امضا ذيل دفاترتكميل گرديده كه خالصه آن به شرح زير جهت اطالع عموم آگهي ميگردد. موضوع شركت: خريد و فروش وواردات و صادرات توليد، توزيع، پخش كليه اقالم مجاز بازرگاني، انعقاد قرارداد با اشخاص حقيقي و حقوقي در داخل و خارج ازكشور، اخذ وام، اعتبارات و تسهيالت ريالي و ارزي از بانک ها وموسسات مالي، اعتباري داخلي و خارجي، شركت در مناقصات ومزايدات دولتي و خصوصي ـ برپايي و شركت در نمايشگاههاي داخلي و خارجي، ايجاد شعب در سراسر كشور، اخذ نمايندگي از

شركت هاي داخلي و خارجي )درصورت ضرورت قانوني انجام موضوعات پس ازاخذمجوزهاي الزم( ـ مدت شركت: از تاريخ ثبت بهمدت نامحدود مركز اصلي شركت: تهران، ميدان شيخ بهايي برج صدف واحد ۴۷ كدپستي:۱۹۹۳۸۸۳۶۱۱ سرمايه شركت: مبلغ۱۰۰۰۰۰۰۰ ريال مي باشد. اولين مديران شركت: مهناز راسخ فومني به سمت رئيس هيئت مديره به شماره ملي ۲۶۶۹۸۸۴۶۶۰ دارنده۱۰۰۰۰۰۰ ريال سهم الشركه و حامد موسوي يوسف زاده به سمت عضو هيئت مديره و مديرعامل به شماره ملي ۱۹۸۷۶۹۸۵۰۹ دارنده۹۰۰۰۰۰۰ ريال سهم الشركه براي مدت نامحدود انتخاب گرديدند دارندگان حق امضا: كليه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شركت باامضاي مديرعامل منفردا همراه با مهر شركت معتبر مي باشد اختيارات نماينده قانوني: طبق اساسنامه ثبت موضوع فعاليتمذكوربمنزله اخذوصدورپروانه فعاليت نميباشد. ثبت تندیس مهان