آگهی تاسیس
 
تاسیس شرکت سهامی خاص کیا تجارت فناوری ابریشم در تاریخ 10/08/1394 به شماره ثبت 481584 به شناسه ملی 14005330626