موضوع آگهی : آگهي ثبت تاسيس


-موضوع شركت: ارائه کليه فعاليتها در زمينه تهيه ، توليد ،ساخت ، مونتاژ ، تجهيز وراه اندازي خطوط توليد کارخانجات صنعتي ، صنايع تبديلي ، واردات تکنولوژي و صنايع مادر و ماشين آلات و تجهيزات توليدي و صنعتي ، تامين نيروي انساني مورد نياز شرکت ، همچنين انجام کليه فعاليتهاي مجاز تجاري و بازرگاني اعم از تهيه توليد و واردات و صادرات و تهيه و توزيع و پخش و بسته بندي کليه کالاهاي مجاز بازرگاني ، خريد و فروش و صادرات وواردات کليه کالاهاي مجاز بازرگاني ، گشايش اعتبارات و ال سي براي شرکت نزدبانک ها و ترخيص کالا از گمرکات داخلي ، اخذ و اعطاي نمايندگي شرکت هاي معتبر خارجي و داخلي ، برپايي غرفه و شرکت در نمايشگاههاي داخلي و بين المللي ، اخذوام و اعتبارات بانکي بصورت ارزي و ريالي ازکليه بانک ها و موسسات مالي و اعتباري داخلي و خارجي ، شرکت در کليه مناقصات و مزايدات دولتي و خصوصي اعم از داخلي و خارجي . (درصورت ضرورت قانونی انجام موضوعات فعالیت پس از اخذ مجوزهای لازم).
مدت شركت: از تاريخ ثبت به مدت نامحدود
مركز اصلي شركت: تهران ، بزرگراه اشرفي اصفهاني ، خ پيامبر ، خ شهاب ، کوچه طالقاني ، پ10 ، واحد 2 کدپستي : 1471783763
سرمايه شركت: مبلغ 10000000 ريال منقسم به 100 سهم 100000 ريالي كه تعداد 100 سهم با نام و 0 سهم آن بي نام ميباشد كه مبلغ 3500000 ريال توسط موسسين طي گواهي بانكي شماره94-821-1716 مورخ 94/9/10 نزد بانك سامان شعبه جام جم پرداخت گرديده است و الباقي سرمايه در تعهد صاحبان سهام ميباشد.
اولين مديران شركت: علي فراهاني شماره ملي 0010239367 به سمت رئيس هيئت مديره و عضو هيئت مديره محمد فراهاني شماره ملي 0013276514 به سمت عضو هيئت مديره و مديرعامل حسين فراهاني شماره ملي 0519894294 به سمت عضو هيئت مديره و نايب رئيس هيئت مديره به مدت دوسال انتخاب گرديدند.
دارندگان حق امضا: كليه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شركت از قبيل چک – سفته بروات و قراردادها و عقود اسلامي و اوراق عادي و اداري با امضاي مديرعامل و رئيس هيئت مديره متفقا" همراه با مهر شرکت معتبر ميباشد.
اختيارات مديرعامل: طبق اساسنامه
بازرس اصلي و علي البدل: آقاي علي اصغر هاشمي به شماره ملي 0051202018 به عنوان بازرس اصلي جواد هاشمي به شماره ملي 0036557080 به عنوان بازرس علي البدل بمدت یکسال انتخاب شدند
روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهي هاي شرکت تعيين گرديد
(ثبت موضوع فعالیت مذکور بمنزله اخذ وصدور پروانه فعالیت نمی باشد ). (ثبت تندیس مهان)