آگهي تاسيس

تاسيس شركت با مسئوليت محدود گوهر اختر سفيران درتاريخ ۲۰/۰۴/۱۳۹۷ به شماره ثبت ۵۲۸۴۷۸ به شناسه ملي۱۴۰۰۷۷۰۹۶۷۰ ثبت و امضا ذيل دفاترتكميل گرديده كه خالصه آن به شرح زير جهت اطالع عموم آگهي ميگردد. موضوعفعاليت:خريد و فروش، تهيه، توزيع، پخش، واردات و صادرات كليه كاالهاي مواد غذايي، انعقاد قرارداد با كليه اشخاص حقيقي وحقوقي، اخذ وام و اعتبارات از كليه بانک ها و موسسات مالي و اعتباري، ايجاد شعب در سراسر كشور و اخذ نمايندگي از شركتهاي معتبر داخلي و خارجي و شركت در مناقصات و مزايدات دولتي و خصوصي و ترخيص كاال از گمرک، فعاليت هاي حق العملكاري و پذيرش نمايندگي هاي فروش درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهاي الزم از مراجع ذيربط مدت فعاليت: از تاريخ ثبت به مدتنامحدود مركز اصلي: استان تهران ـ شهرستان تهران ـ بخش مركزي ـ شهر تهران-محله تهرانسر شرقي-خيابان ياس ۶-خيابانياس ۴-پالک ۰-ساختمان پروژه مسكن ويژه تهرانسر--5_7_Aطبقه سوم-واحد ۵ كدپستي ۱۳۸۱۱۵۸۶۷۸ سرمايه شخصيتحقوقي عبارت است از مبلغ ۳۰۰۰۰۰۰۰۰ ريال نقدي ميزان سهم الشركه هر يک از شركا آقاي فرامرز قهرماني ازغندي به شماره ملي۰۷۰۲۲۶۲۱۹۶ دارنده ۱۸۰۰۰۰۰۰ ريال سهم الشركه آقاي كيومرث قهرماني به شماره ملي ۰۷۰۲۴۲۶۷۷۶ دارنده ۱۲۰۰۰۰۰۰ ريال سهمالشركه آقاي حسين قهرماني ازغندي به شماره ملي ۰۹۴۱۰۳۳۰۲۳ دارنده ۲۷۰۰۰۰۰۰۰ ريال سهم الشركه اعضا هيئت مديره آقايفرامرز قهرماني ازغندي به شماره ملي ۰۷۰۲۲۶۲۱۹۶و به سمت رئيس هيئت مديره به مدت نامحدود آقاي حسين قهرماني ازغنديبه شماره ملي ۰۹۴۱۰۳۳۰۲۳و به سمتعضو هيئت مديره به مدت نامحدود و به سمت مديرعامل به مدت نامحدود دارندگان حقامضا: كليه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شركت از قبيل چک، سفته، بروات، قراردادها، عقود اسالمي و همچنين كليه نامه هايعادي و اداري باامضاء مديرعامل و آقاي كيومرث قهرماني متفقا همراه با مهر شركت معتبر مي باشد. اختيارات مديرعامل: طباساسنامه روزنامه كثيراالنتشار ابرار جهت درج آگهي هاي شركت تعيين گرديد. ثبت موضوع فعاليت مذكور به منزله اخذ و صدورپروانه فعاليت نمي باشد.
ثبت تندیس مهان