تاسیس شركت با مسئوليت محدود يزدان پاسارگاد سپهر درتاریخ 1394/09/08 به شماره ثبت 483166 به شناسه ملی 14005437690 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد.
موضوع شركت: انجام کليه امور و خدمات مربوط به تشريفات و پذيرايي مجالس ، تهيه و طبخ و توزيع مواد غذايي انعقاد قرارداد با کليه اشخاص حقيقي و حقوقي - اخذ وام و اعتبارات بانکي به صورت ارزي و ريالي از کليه بانکهاي داخلي و شرکت در کليه مناقصات، پيمانها، و مزايدات دولتي و خصوصي اعم از داخلي،در صورت لزوم پس از اخذ مجوزهاي لازم.
مدت شركت: از تاریخ ثبت بمدت نامحدود
مركز اصلي شركت: تهران – شهرري – خيابان قم- جنب مخابرات شهيد منتظري – کوچه رستگار – پلاک 5 - واحد 11کدپستی 1849936914
سرمايه شركت: مبلغ 100000000 ريال مي باشد.
اسامی شرکا :عليرضا زبرجدي هنر به شماره ملي 6649862444 دارنده 50000000 ريال-سمیرا جعفری همت آبادی به شماره ملی 0384824013 دارنده 50000000 ریال
اولين مديران شركت:
عليرضا زبرجدي هنر به سمت مديرعامل به شماره ملي 6649862444 دارنده 50000000 ريال سهم الشركه برای مدت نامحدود انتخاب گردید.
دارندگان حق امضا:کليه اوراق واسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبيل چک،سفته بروات و قراردادها و عقود اسلامي و اوارق عادي و اداري با امضاي مديرعامل به تنهايي همراه با مهر شرکت معتبر مي باشد .
اختيارات نماينده قانوني: طبق اساسنامه
(ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد)(ثبت تندیس مهان)