موضوع آگهی : آگهي ثبت طرح صنعتي


شماره اظهارنامه طرح صنعتي: 139450140002004951 مورخ: 1394/06/14
شماره ثبت طرح صنعتي: 15034 -ID مورخ: 1394/08/18
مالك طرح صنعتي: شركت الماس كاران شيشه و پلاستيك پرشيا نوع شخص حقوقي:با مسئوليت محدود شماره ثبت: 347681
نشاني: تهران م شوش خ مشهدي حسن پ 23
تابعيت: ايران

نام طراح: اميرحسين اصلحي
نشاني: تهران م شوش خ مشهدي حسن پلاك 23


نوع كالا: بطري آب جهت نگهداري در يخچال - طبقه: LOC(9)CL 7-1-2;
اجزاي طرح صنعتي: بطري بلوري باسطح مقطع بيضي كه ابتداي بطري به شكل لوله اي باريك ميباشدو قسمت بدنه بطري به شكل دايره است كه روي آن درهردوطرف اشكالي به شكل لوزي ومربع طراحي شده كه درقسمت وسط شكل يك مربع در هردوطرف بطري نمايان است. (ثبت تندیس مهان)
مدت اعتبار ثبت طرح صنعتي: پنج سال از تاريخ 1394/06/14 الي 1399/06/14واحد ثبتی: اداره طرح صنعتي
نشانی واحد ثبتی: تهران - ابتداي خيابان شهيد فياض بخش