موضوع آگهی : آگهي ثبت طرح صنعتي


شماره اظهارنامه طرح صنعتي: 139350140002007591 مورخ: 1393/11/01
شماره ثبت طرح صنعتي: 15058 -ID مورخ: 1394/08/19
مالكطرح صنعتي : شركت بلدرچين روز ناديا نوع شخص حقوقي:سهامي خاص شماره ثبت: 439045
نشاني: خيابان ولي عصر پل امير بهادر كوچه مير كمالي كوچه درختي پلاك 1 واحد 7
تابعيت: ايران

نام طراح: حميد طاهرپور
نشاني: تهران -شهران خ بهار پلاك 47 ط 5


نوع كالا: ظرف 9 عددي تخم بلدرچين - طبقه: LOC(9)CL 9-5-2;
اجزاي طرح صنعتي: ظرف 9 عددي ( 3 در3 بصورت مربعي ) جهت بسته بندي تخم بلدرچين
مدت اعتبار ثبت طرح صنعتي: پنج سال از تاريخ 1393/11/01 الي 1398/11/01 (ثبت تندیس مهان)واحد ثبتی : اداره طرح صنعتي
نشانی واحد ثبتی : تهران-ابتداي خيابان شهيد فياض بخش