تاريخ صدور : 1394/11/13
موضوع آگهی : آگهي رسمي ثبت علامت تجاري


شماره اظهارنامه ثبت علامت : 139450140001035311 مورخ: 1394/08/05
شماره ثبت علامت: 241294 مورخ: 1394/11/13
مالك علامت : آقاي وحيد ژاله
نشاني: قزوين خيابان نادري جنوبي رو به رو بانك صادرات پلاك15
تابعيت: ايران

كالاها / خدمات / طبقه / طبقات:
طبقه 27: فرش، موكت، رو فرشي،
طبقه 35: تبليغات، خريد و فروش،
طبقه 39: بسته بندي كالاها،

اجزاء علامت: در بالا تصوير فانتزي يك پرنده در حال پرواز و در زير آن خطوط منحني فانتزي شكل و بطور كلي نشان دهنده تصوير يك گل ميباشد به رنگ آبي و بنفش؛ طبق نمونه


مدت اعتبار ثبت علامت : ده سال از تاريخ 1394/08/05 الي 1404/08/05