آگهي تاسيس

تاسيس موسسه غيرتجاري آريا تراز سامانه پايدار درتاريخ ۲۵/۰۶/۱۳۹۷ به شماره ثبت ۱۹۴۸ به شناسه ملي ۱۴۰۰۷۸۴۲۲۰۷ ثبتو امضا ذيل دفاترتكميل گرديده كه خالصه آن به شرح زير جهت اطالع عموم آگهي ميگردد. موضوع: تهيه و تنظيم انجام كليه امورمربوط به خدمات مالي، اداري و حسابداري، مشاوره مالي و اداري، استقرار سيستمهاي مالي، اداري و تنظيم فرمهاي مالي و اداريالزمه براي موسسه و شركت هاي مربوطه، تهيه و تنظيم صورت هاي مالي )ترازنامه سود و زيان گردش وجوه نقد و نسبتهاي مالي(سفارشات خارجي، ، تهيه و تنظيم و تحرير دفاتر قانوني، تنظيم و تحرير اسناد حسابداري، تهيه و تنظيم اظهارنامه مالياتي، تهيه وتنظيم اظهارنامه ارزش افزوده درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهاي الزم از مراجع ذيربط مدت: از تاريخ ثبت به مدت نامحدود مركزاصلي: استان كرمان ـ شهرستان كرمان ـ بخش چترود ـ شهر چترود ـ محله خيابان پايين ـ خيابان شهيد باهنر ـ بلوار امامخميني ـ پالک ۰ ـ طبقه همكف ـ كدپستي ۷۷۹۱۶۱۳۱۷۷ سرمايه شخصيت حقوقي: ۰۰۰،۰۰۰،۱۰ ريال مي باشد. اسامي و ميزانسهم الشركه شركا: آقاي رسول صدقي به شماره ملي ۲۹۸۰۵۴۲۷۳۳ دارنده ۰۰۰،۰۰۰،۱ ريال سهم الشركه آقاي محمد شكوهي فر بهشماره ملي ۲۹۸۰۶۵۹۴۶۰ دارنده ۰۰۰،۰۰۰،۴ ريال سهم الشركه آقاي علي صدقي به شماره ملي ۲۹۹۳۵۶۶۲۶۱ دارنده ۰۰۰،۰۰۰،۵ريال سهم الشركه اولين مديران: آقاي رسول صدقي به شماره ملي ۲۹۸۰۵۴۲۷۳۳ و به سمت عضو هيئت مديره به مدت نامحدودآقاي محمد شكوهي فر به شماره ملي ۲۹۸۰۶۵۹۴۶۰ و به سمت عضو هيئت مديره و به سمت مديرعامل به مدت نامحدود آقايعلي صدقي به شماره ملي ۲۹۹۳۵۶۶۲۶۱ و به سمت رئيس هيئت مديره به مدت نامحدود دارندگان حق امضا: كليه اوراق و اسنادبهادار و تعهدآور موسسه از قبيل چک، سفته، بروات، قراردادها، عقوداسالمي و همچنين كليه نامه هاي عادي و اداري باامضاءمديرعامل و رئيس هيئت مديره همراه با مهر موسسه معتبر مي باشد اختيارات مديرعامل: طبق اساسنامه ثبت موضوع فعاليتمذكور، به منزله اخذ و صدور پروانه فعاليت نمي باشد.
شماره پيگيري : ۹۷۰۶۲۵۱۳۶۹۶۱۶۴۶.  ثبت تندیس مهان