آگهي تاسيس

تاسيس موسسه غيرتجاري آسان انديشان زبان پيشرو درتاريخ ۱۵/۰۷/۱۳۹۷ به شماره ثبت ۴۵۶۶۳ به شناسه ملي ۱۴۰۰۷۸۷۷۱۶۵ ثبت و امضا ذيل دفاترتكميل گرديده كه خالصه آن به شرح زير جهت اطالع عموم آگهي ميگردد. موضوع: خدماتبرگزاري انواع همايش هاي داخلي و خارجي و همچنين نمايشگاه هاي داخلي و خارجي ، عقد قرارداد با اشخاص حقيقي و حقوقيداخلي و خارجي و اخذ نمايندگي و شعبه داخلي و خارجي و ارائه ي خدمات اينترنتي و طراحي سايت. درصورت لزوم پس از اخذمجوزهاي الزم از مراجع ذيربط مدت: از تاريخ ثبت به مدت نامحدود مركز اصلي: استان تهران ـ شهرستان شميرانات ـ بخشمركزي ـ شهر تجريش ـ محله رستم آباد ـ خيابان ياسمن ـ بن بست صنم ـ پالک ۱ ـ طبقه چهارم ـ كدپستي ۱۹۵۳۶۸۳۳۱۶سرمايه شخصيت حقوقي: ۰۰۰،۰۰۰،۱ ريال مي باشد. اسامي و ميزان سهم الشركه شركا: آقاي عليرضا الهي به شماره ملي۰۰۱۲۸۷۷۶۱۱ دارنده ۵۰۰,۰۰۰ ريال سهم الشركه آقاي علي طباطبائي نيا به شماره ملي ۰۰۶۹۳۶۳۶۲۵ دارنده ۰۰۰،۵۰۰ ريال سهمالشركه اولين مديران: آقاي عليرضا الهي به شماره ملي ۰۰۱۲۸۷۷۶۱۱ و به سمت عضو هيئت مديره و به سمت مديرعامل به مدتنامحدود آقاي علي طباطبائي نيا به شماره ملي ۰۰۶۹۳۶۳۶۲۵ و به سمت عضو هيئت مديره و به سمت رئيس هيئت مديره به مدتنامحدود دارندگان حق امضا: كليه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شركت از قبيل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها، عقود اسالمي وهمچنين كليه نامه هاي عادي و اداري باامضاء مديرعامل و رئيس هيئت مديره متفقا همراه با مهر شركت معتبر مي باشد اختياراتمديرعامل: طبق اساسنامه ثبت موضوع فعاليت مذكور،به منزله اخذ و صدور پروانه فعاليت نمي باشد.
ثبت تندیس مهان