آگهي تاسيس

تاسيس موسسه غيرتجاري اطلس پرتو دلفان در تاريخ ۱۱/۰۲/۱۳۹۸ به شماره ثبت ۱۲۷ به شناسه ملي ۱۴۰۰۸۳۰۴۳۷۳ ثبت و امضاذيل دفاتر تكميل گرديده كه خالصه آن به شرح زير جهت اطالع عموم آگهي مي گردد. موضوع: خدمات مشاوره پوست، مو، زيبائيو ليزر و برگزاري سمينارها و همايش ها در رابطه با موضوع موسسه درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهاي الزم از مراجع ذيربط وثبت موضوع فعاليت مذكور، به منزله اخذ و صدور پروانه فعاليت نمي باشد. مدت: از تاريخ ثبت به مدت نامحدود مركز اصلي: استانلرستان، شهرستان دلفان، بخش مركزي، شهر نورآباد، چهارراه مطهري، خيابان امام، كوچه مسجد جامع، پالک ۰،طبقه همكفكدپستي سرمايه شخصيت حقوقي: ۰۰۰.۰۰۰.۱ ريال مي باشد. اسامي و ميزان سهم الشركه شركا: معصومه احمدوندبه شماره ملي دارنده ۰۰۰.۹۹۰ ريال سهم الشركه بهروز رضايي محمد آبادي به شماره ملي دارنده۰۰۰.۱۰ ريال سهم الشركه اولين مديران: معصومه احمدوند به شماره ملي به سمت مديرعامل و عضو هيئت مديره بهمدت نامحدود بهروز رضايي محمد آبادي به شماره ملي به سمت رئيس هيئت مديره به مدت نامحدود دارندگان حقامضا: كليه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور موسسه از قبيل چک، سفته، برات، قراردادها، عقود اسالمي و همچنين كليه نامه هايعادي و اداري با امضاء مديرعامل به تنهايي همراه با مهر موسسه معتبر مي باشد اختيارات مديرعامل: طبق اساسنامه روزنامهكثيراالنتشار آسيا جهت نشر آگهي هاي شركت تعيين شد.

ثبت تندیس مهان