آگهي تاسيس

تاسيس موسسه غيرتجاري اكسير جواني هاني درتاريخ ۱۸/۰۳/۱۳۹۸ به شماره ثبت ۴۷۳۴۷ به شناسه ملي ۱۴۰۰۸۳۷۹۶۵۲ ثبت وامضا ذيل دفاترتكميل گرديده كه خالصه آن به شرح زير جهت اطالع عموم آگهي ميگردد. موضوع: خدمات مشاوره پوست ، مو ،زيبائي و ليزر و مشاوره تغذيه و تناسب اندام، برگزاري سمينارها و همايش ها در رابطه با موضوع موسسه درصورت لزوم پس از اخذمجوزهاي الزم از مراجع ذيربط مدت: از تاريخ ثبت به مدت نامحدود مركز اصلي: استان تهران ، شهرستان تهران ، بخش مركزي ،شهر تهران، جمالزاده ، خيابان شهيد مسعود جعفرزادگان)جواهري( ، خيابان كارگر شمالي سرمايه شخصيت حقوقي: ۰۰۰،۰۰۰،۱ ريال مي باشد. اسامي و ميزان سهم الشركه شركا: آقاي حسين رفيعيان بهشماره ملي دارنده ۰۰۰،۵۰۰ ريال سهم الشركه خانم سمانه حنيفي به شماره ملي دارنده ۰۰۰،۵۰۰ ريالسهم الشركه اولين مديران: آقاي حسين رفيعيان به شماره ملي و به سمت عضو هيئت مديره و به سمت رئيسهيئت مديره به مدت نامحدود خانم سمانه حنيفي به شماره ملي و به سمت مديرعامل و به سمت عضو هيئت مديرهبه مدت نامحدود دارندگان حق امضا: كليه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور موسسه از قبيل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها، عقوداسالمي و همچنين كليه نامه هاي عادي و اداري باامضاء رئيس هيئت مديره به تنهايي همراه با مهر موسسه معتبرمي باشد.اختيارات مديرعامل: طبق اساسنامه ثبت موضوع فعاليت مذكور،به منزله اخذ و صدور پروانه فعاليت نمي باشد.