آگهي تاسيس

تاسيس موسسه غير تجاري حقوقي مهان عدالت دادفران آرمان درتاريخ ۲۹/۰۷/۱۳۹۷ به شماره ثبت ۵۵ به شناسه ملي۱۴۰۰۷۹۰۰۶۲۱ ثبت و امضا ذيل دفاترتكميل گرديده كه خالصه آن به شرح زير جهت اطلاع عموم آگهي مي گردد. موضوع:انجامامور داوري، مشاوره حقوقي و وكالت از طريق وكالء داراي پروانه معتبر شماره مجوز ۱۸۷،۷۶۲۸ تاريخ مجوز ۲۶/۱۰/۱۳۸۸ مرجعصادركننده مدت: از تاريخ ثبت به مدت نامحدود مركز اصلي: استان مازندران ـ شهرستان كالردشت ـ بخش مركزي ـ شهركالردشت ـ محله حسن كيف ـ بلوار امام خميني ـ خيابان ـ ۴مدرس ـ طبقه دوم ـ كدپستي سرمايه شخصيتحقوقي: ۰۰۰،۰۰۰،۱ ريال نقدي مي باشد. اسامي و ميزان سهم الشركه شركا:تقي الغوثي به شماره ملي دارنده ۰۰۰،۱۰ريال سهم الشركه ـ الهام سلطاني لرگاني به شماره ملي دارنده ۰۰۰،۹۹۰ ريال سهم الشركه ـ ۷الهام سلطاني لرگانيبه شماره ملي به سمت مدير عامل براي مدت نامحدود تعيين گرديد. اولين دارندگان حق امضا:كليه اوراق و اسنادبهادار و تعهد آور موسسه از قبيل چک، سفته، بروات، قراردادها، عقود اسالمي و همچنين كليه نامه هاي عادي و اداري باامضاءمديرعامل به تنهايي همراه با مهر موسسه معتبر مي باشد اختيارات مدير عامل: طبق اساسنامه.

ثبت تندیس مهان