آگهي تاسيس

تاسيس موسسه غير تجاري حقوقي ميثاق روشن آرمان درتاريخ ۲۸/۰۷/۱۳۹۷ به شماره ثبت ۲۴۳ به شناسه ملي ۱۴۰۰۷۸۹۹۴۶۸ثبت و امضا ذيل دفاترتكميل گرديده كه خالصه آن به شرح زير جهت اطالع عموم آگهي مي گردد. موضوع:انجام امور داوري ومشاوره حقوقي و وكالت از طريق وكالي معتبر دادگستري پس از اخذ مجوزهاي الزم ثبت موضوع فعاليت مذكور به منزله اخذ وصدور پروانه فعاليت نمي باشد . مدت: از تاريخ ثبت به مدت نامحدود مركز اصلي: استان خراسان رضوي ـ شهرستان كاشمر ـبخش مركزي ـ شهر كاشمر ـ محله امام خميني ـ خيابان امام خميني ـ بن بست امام خميني ۱۹ ـ پالک ۴۵۱ ـ طبقه همكف ـكدپستي سرمايه شخصيت حقوقي: ۰۰۰،۰۰۰،۱۰ ريال مي باشد. اسامي و ميزان سهم الشركه شركا: آقاي حسنمسكين نژاد تل آباد به شماره ملي دارنده ۰۰۰،۱۰۰ ريال سهم الشركه آقاي ابوالفضل خبيري به شماره مليدارنده ۰۰۰،۹۰۰،۹ ريال سهم الشركه اولين مديران: آقاي ابوالفضل خبيري به شماره ملي به سمتمديرعامل به مدت نامحدود دارندگان حق امضا: كليه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور موسسه از قبيل چک، سفته، بروات،قراردادها، عقود اسالمي و همچنين كليه نامه هاي عادي و اداري باامضاء مديرعامل به تنهايي همراه با مهر موسسه معتبر مي باشداختيارات مدير عامل: طبق اساسنامه.

ثبت تندیس مهان