آگهي تاسيس

تاسيس موسسه غيرتجاري حقوقي و داوري دادگستر شمس تامين در تاريخ ۲۸/۰۷/۱۳۹۵ به شماره ثبت ۳۹۹۲۷ به شناسه ملي۱۴۰۰۶۲۵۴۵۱۶ ثبت و امضا ذيل دفاتر تكميل گرديده كه خالصه آن به شرح زير جهت اطالع عموم آگهي مي گردد. موضوع فعاليتموسسه: انجام كليه امور حقوقي و داوري توسط وكالي داراي پروانه معتبر در صورت نياز پس از اخذ مجوزهاي الزم. مدت موسسه:از تاريخ ثبت به مدت نامحدود مركز اصلي موسسه: تهران پل گيشا خيابان كاردان مجتمع نسيم دانش پالک ۱۳ طبقه اول كدپستي۱۴۴۳۷۴۳۴۱۷ سرمايه موسسه: مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ريال مي باشد. اولين مديران موسسه و ميزان سهم الشركه شركا: مهدي عليزاده بهسمت مديرعامل و عضو هيئت مديره شماره ملي ۲۶۴۹۲۵۹۶۱۲ دارنده ۵۰۰۰۰۰ ريال سهم الشركه و حسين آتش بار به سمت رئيس

هيئت مديره به شماره ملي ۲۰۶۰۳۵۶۳۹۳ دارنده ۵۰۰۰۰۰ ريال سهم الشركه دارندگان حق امضا: كليه اوراق و اسناد بهادار وتعهدآور موسسه از قبيل چک، سفته، بروات قراردادها عقود اسالمي و اوراق عادي و اداري با امضا مديرعامل منفردا همراه بامهرموسسه معتبر مي باشد اختيارات مديرعامل: طبق اساسنامه ثبت موضوع فعاليت به منزله مجوز فعاليت و پروانه بهره بردارينمي باشد. ثبت تندیس مهان