آگهي تاسيس

تاسيس موسسه غيرتجاري سما طب رز در تاريخ ۰۵/۰۶/۱۳۹۶ به شماره ثبت ۴۲۵۴۹ به شناسه ملي ۱۴۰۰۷۰۲۰۷۹۲ ثبت و امضا
ذيل دفاتر تكميل گرديده كه خالصه آن به شرح زير جهت اطالع عموم آگهي مي گردد. موضوع: خدمات و مشاوره، پوست، مو،
زيبائي و ليزر، الغري، برگزاري سمينارها و همايش ها در رابطه با موضوع موسسه درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهاي الزم از
مراجع ذيربط مدت: از تاريخ ثبت به مدت نامحدود مركز اصلي: تهران شهر تهران ـ ايوانک ـ خيابان گل افشان شمالي ـ كوچه
گوهران )شاه محمدي( ـ پالک ۵ ـ مجتمع مسكوني نيروي انتظامي ـ طبقه سوم ـ واحد شرقي ـ كدپستي ۱۴۶۹۷۵۳۵۷۷ سرمايه
شخصيت حقوقي: ۰۰۰.۰۰۰.۱ ريال مي باشد. اسامي و ميزان سهم الشركه شركا: خانم سحر آقازاده به شماره ملي ۶۴۰۹۸۶۴۴۴۲
دارنده ۰۰۰.۱۰۰ ريال سهم الشركه خانم سمانه آقازاده به شماره ملي ۶۴۰۹۹۳۳۱۴۲ دارنده ۰۰۰.۹۰۰ ريال سهم الشركه اولين مديران:
خانم سحر آقازاده به شماره ملي ۶۴۰۹۸۶۴۴۴۲ و به سمت مديرعامل و به سمت عضو هيئت مديره به مدت نامحدود خانم سمانه
آقازاده به شماره ملي ۶۴۰۹۹۳۳۱۴۲ و به سمت عضو هيئت مديره و به سمت رئيس هيئت مديره به مدت نامحدود دارندگان حق
امضا: همچنين كليه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور موسسه از قبيل چک، سفته، بروات، قراردادها، عقود اسالمي و امضاي كليه
اوراق عادي و اداري با امضاء رئيس هيئت مديره به تنهايي همراه با مهر موسسه معتبر مي باشد. اختيارات مديرعامل: طبق
اساسنامه ثبت موضوع فعاليت مذكور، به منزله اخذ و صدور پروانه فعاليت نمي باشد.
شماره پيگيري : ۹۶۰۶۰۵۴۴۶۷۶۷۷۴۲ اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجاري. ثبت تندیس مهان