آگهي تاسيس

تاسيس موسسه غير تجاري سپيد طراوت ايرانيان درتاريخ ۲۰/۰۲/۱۳۹۵ به شماره ثبت ۳۸۵۷۱ به شناسه ملي ۱۴۰۰۵۸۲۳۰۹۴ ثبتو امضا ذيل دفاترتكميل گرديده كه خالصه آن به شرح زير جهت اطالع عموم آگهي ميگردد. موضوع موسسه:: خدمات مشاوره،پوست مو وزيبايي و بركزاري سمينارها وهمايش ها در رابطه با موضوع شركت ـ در صورت ضرورت قانوني انجام موضوعات فعاليتپس از اخذ مجوزهاي الزم مدت موسسه: از تاريخ ثبت به مدت نامحدود مركز اصلي موسسه:.تهران چهارراه ولي عصر خيابانبرادران مظفر جنوبي كوي اول پالک ۴ كدپستي ۱۳۱۵۷۵۳۶۱۵ سرمايه موسسه: مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰۰ ريال مي باشد. اولين مديرانموسسه: آقاي داود افشارثابت به سمت رئيس هيئت مديره به شماره ملي ۰۷۸۰۴۰۹۶۲۰ دارنده ۱۰۰۰۰۰۰ ريال سهم الشركه و آقاياحمد عباس زاده به سمت مديرعامل و عضو هيئت مديره به شماره ملي ۲۸۰۳۴۰۰۹۰۱ دارنده ۹۹۰۰۰۰۰۰ ريال سهم الشركه برايمدت نامحدود انتخاب گرديدند. دارندگان حق امضا: كليه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور موسسه از قبيل چک، سفته، بروات،قراردادها، عقود اسالمي با امضاء مديرعامل منفردا همراه با مهر موسسه معتبر مي باشد. اختيارات مديرعامل:طبق اساسنامه ثبتموضوع فعاليت مذكوربه منزله اخذ و صدور پروانه فعاليت نمي باشد. ثبت تندیس مهان