تاسيس موسسه غيرتجاري برج پيوند كوكب در تاريخ ۲۵/۱۲/۱۳۹۴ به شماره ثبت ۳۸۲۰۷ به شناسه ملي ۱۴۰۰۵۷۰۹۴۱۷ ثبت و امضا ذيل دفاتر تكميل گرديده كه خالصه آن به شرح زير جهت اطالع عموم آگهي مي گردد. موضوع موسسه: برگزاري همايش وسمينارها در داخل و خارج از كشور. ايجاد غرفه ها. انعقاد قرارداد با اشخاص حقيقي و حقوقي، اخذ وام و تسهيالت از بانک ها وموسسات اعتباري در صورت لزوم پس از اخذ مجوزهاي لازم مدت موسسه: از تاريخ ثبت بمدت نامحدود مركز اصلي موسسه: تهران شهرآرا خيابان كوكب نبش كوچه كريمي پالک ۱۰۰ ساختمان برج پيوند كدپستي ۱۴۴۳۶۶۴۹۹۶ سرمايه موسسه: مبلغ۱۰۰۰۰۰۰ ريال مي باشد. اولين مديران موسسه: هنگامه اسكندانيان به سمت رئيس هيئت مديره به شماره ملي ۰۰۳۰۷۱۹۲۱۶ دارنده۲۰۰۰۰۰ ريال سهم الشركه و بيتا جواديه به سمت عضو هيئت مديره به شماره ملي ۰۰۵۱۲۱۱۵۷۲ دارنده ۲۰۰۰۰۰ ريال سهم الشركه و محمود رضا خردمند يكتا به سمت عضو هيئت مديره به شماره ملي ۰۰۷۴۸۹۷۹۷۷ دارنده ۱۰۰۰۰۰ ريال سهم الشركه و زهرا حيدريدلشاد به سمت مديرعامل به شماره ملي ۰۰۳۵۵۵۳۶۵۰ ( خارج از شركا( دارنده ۱۰۰۰۰۰ ريال سهم الشركه و زهره قطبي به سمتنايب رئيس هيئت مديره به شماره ملي ۰۰۴۱۷۳۷۷۰۹ دارنده ۲۰۰۰۰۰ ريال سهم الشركه و محمد علي تبرائي به سمت عضو هيئت مديره به شماره ملي ۲۱۶۱۶۲۶۰۴۳ دارنده ۲۰۰۰۰۰ ريال سهم الشركه بمدت نامحدود انتخاب گرديدند. دارندگان حق امضا: كليه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور موسسه از قبيل چک، سفته، بروات، قراردادها، عقوداسالمي با امضاء ثابت آقاي تبرائي و رئيسهيئت مديره يا نائب رئيس هيئت مديره متفقا همراه با مهر موسسه معتبر مي باشد. اختيارات مديرعامل: طبق اساسنامه ثبت موضوع بمنزله اخذ و صدور پروانه فعاليت نمي باشد.(ثبت تندیس مهان)