آگهي تاسيس

تاسيس موسسه غيرتجاري رضوان رهپويان حساب درتاريخ ۲۳/۰۳/۱۳۹۷ به شماره ثبت ۱۹۲ به شناسه ملي ۱۴۰۰۷۶۵۰۸۰۰ ثبت وامضا ذيل دفاترتكميل گرديده كه خالصه آن به شرح زير جهت اطالع عموم آگهي ميگردد. موضوع: تهيه و تنظيم انجام كليه امورمربوط به خدمات مالي، اداري و حسابداري، مشاوه مالي و اداري، استقرار سيستمهاي مالي، اداري و تنظيم فرمهاي مالي و اداريالزمه براي موسسه و شركت هاي مربوطه،تهيه و تنظيم صورت هاي مالي)ترازنامه سود و زيان گردش وجوه نقد و نسبتهايمالي(سفارشات خارجي،، تهيه و تنظيم و تحرير دفاتر قانوني، تنظيم و تحرير اسناد حسابداري، تهيه و تنظيم اظهارنامه مالياتي،تهيه و تنظيم اظهارنامه ارزش افزوده. درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهاي الزم از مراجع ذيربط مدت: از تاريخ ثبت به مدتنامحدود مركز اصلي: استان خوزستان ـ شهرستان بندرماهشهر ـ بخش مركزي ـ شهر بندرماهشهر-فاز۶تعاوني جهادكشاورز-خيابان بي نام-بلوار آزادي-پالک ۱۹۶-طبقه همكف- كدپستي ۶۳۵۱۱۵۳۷۱۲ سرمايه شخصيت حقوقي: ۰۰۰،۰۰۰،۱۰ ريال مي باشد.اسامي و ميزان سهم الشركه شركا: سكينه باغنده به شماره ملي ۴۸۱۹۵۰۰۸۸۰ دارنده ۰۰۰،۱۰۰ ريال سهم الشركه روح اله بيننده بهشماره ملي ۴۸۱۹۵۶۷۰۷۱ دارنده ۰۰۰،۹۰۰،۹ ريال سهم الشركه اولين مديران: سكينه باغنده به شماره ملي ۴۸۱۹۵۰۰۸۸۰ و بهسمت عضو هيئت مديره به مدت نامحدود روح اله بيننده به شماره ملي ۴۸۱۹۵۶۷۰۷۱ و به سمت عضو هيئت مديره و به سمتمديرعامل و به سمت رئيس هيئت مديره به مدت نامحدود دارندگان حق امضا: همچنين كليه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآورموسسه از قبيل چک، سفته، بروات، قراردادها، عقود اسالمي و اوراق عادي و اداري با امضاء مديرعامل و رئيس هيئت مديره همراهبا مهر موسسه معتبر مي باشد. اختيارات مديرعامل: طبق اساسنامه ثبت موضوع فعاليت مذكور،به منزله اخذ و صدور پروانه فعاليتنمي باشد. ثبت تندیس مهان