آگهي تاسيس

تاسيس موسسه غير تجاري فراز انديشه ارقام محاسب درتاريخ ۱۳/۱۰/۱۳۹۵ به شماره ثبت ۴۰۵۳۱ به شناسه ملي ۱۴۰۰۶۴۶۱۷۹۱ثبت و امضا ذيل دفاترتكميل گرديده كه خالصه آن به شرح زير جهت اطالع عموم آگهي ميگردد. موضوع: تهيه و تنظيم انجام كليهامور مربوط به خدمات مالي، اداري و حسابداري مالي و صنعتي شامل انحالل شركت، تاسيس شركت، مشاوه مالي و اداري، آموزشحسابداري و كامپيوتر، قيمت تمام شده كاالي ساخته شده و فروش رفته، تهيه و تنظيم كدينگ حسابداري و كدينگ مراكز، هزينهتوليدي خدماتي و اداري تشكيالتي، طراحي و استقرار سيستمهاي مالي، اداري و تنظيم فرمهاي مالي و اداري الزمه براي موسسه وشركت هاي مربوطه، تهيه و تنظيم صورت هاي مالي)ترازنامه سود و زيان گردش وجوه نقد و نسبتهاي مالي( سفارشات خارجي،اخذ كارت بازرگاني، تهيه و تنظيم و تحرير دفاتر قانوني، تنظيم و تحرير اسناد حسابداري، تهيه و تنظيم اظهارنامه مالياتي، تهيه وتنظيم اظهارنامه ارزش افزوده، فعاليتهاي مربوط به امور بانكي )در صورت لزوم انجام موضوعات پس از اخذ مجوزهاي الزم( مدت: ازتاريخ ثبت به مدت نامحدود مركز اصلي: تهران يوسف آباد خيابان ۳۷ پالک ۲۵ واحد ۱ كدپستي ۱۴۳۴۶۶۴۸۴۴ سرمايه شركت:۰۰۰،۰۰۰،۱ ريال مي باشد. شركاي موسسه: فريبا حيدري به شماره ملي ۰۶۸۱۸۹۰۷۵۴ داراي ۹۹۰،۰۰۰ سهم الشركه ـ سيما درختيبه شماره ملي ۰۰۳۵۰۳۱۰۱۸ داراي ۰۰۰/۱۰ سهمالشركه اولين مديران: سيما درختي به شماره ملي ۰۰۳۵۰۳۱۰۱۸ به سمت رئيسهيئت مديره و فريبا حيدري به شماره ملي ۰۶۸۱۸۹۰۷۵۴ به سمت عضو هيئت مديره و مديرعامل براي مدت نامحدود انتخابگرديدند. دارندگان حق امضا: كليه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور موسسه از قبيل چک، سفته، بروات، قراردادها، عقود اسالمي واوراق عادي و اداري با امضاء مدير عامل به تنهايي همراه با مهر موسسه معتبر مي باشد. اختيارات مدير عامل: طبق اساسنامه )ثبتموضوع فعاليت مذكور بمنزله اخذ و صدور پروانه فعاليت نمي باشد(. ثبت تندیس مهان