آگهي تاسيس

تاسيس موسسه غيرتجاري ماساژ سپهر سلامت در تاريخ ۰۲/۰۸/۱۳۹۵ به شماره ثبت ۳۹۹۶۳ به شناسه ملي ۱۴۰۰۶۲۶۴۷۳۴ ثبتو امضا ذيل دفاتر تكميل گرديده كه خالصه آن به شرح زير جهت اطالع عموم آگهي مي گردد. موضوع موسسه: برگزاري ومشاركت در همايش ها، سمينار ها و نمايشگاهاي داخلي و خارجي در حوزه ماساژ، گردآوري و تدوين فيلم ها، كليپ ها و منابعآموزشي در حيطه هاي مختلف ماساژ، طراحي سايت تخصصي ماساژ و فروشگاههاي مجازي وسايل، ابزار و تجهيزات ماساژ، جمعآوري و استخراج بانک هاي اطالعاتي متناسب با حيطه هاي مختلف ماساژ، برگزاري نشست هاي علمي تخصصي در زمينه هايتخصصي ماساژ، ارائه و برگزاري دوره ها و كارگاههاي تخصصي در زمينه هاي مختلف ماساژ براي مراكز علمي آموزشي، دانشگاههاو مجموعه هاي علمي و پژوهشي، اعطاي نمايندگي ها و پنل هاي استاني، تاسيس و تجهيز مراكز ماساژ، حمايت و رشد اختراعات وايده هاي حوزه ماساژ، برگزاري جشنواره هاي مناسبتي و موضوعي در حوزه هاي ماساژ، ارائه خدمات و ثبت قرارداد جهت همكاريبا موسسات، تيم هاي ورزشي و مراكز مختلف ماساژ )استخرها، سالن هاي ماساژ و اسپا، اماكن ورزشي و. . . (، واردات و صادراتانواع ملزومات و تجهيزات در زمينه هاي مختلف ماساژ، تهيه و توزيع و ساخت و راه اندازي انواع صندلي و تخت ماساژ، اخذ وام وتسهيالت بانكي جهت فعاليت هاي مختلف در حوزه ماساژ، آموزش انواع سبک هاي مختلف ماساژ و انجام كليه امور خدمات مربوطبه ماساژ، عرضه و مبادله محصوالت فرهنگي و علمي داراي مجوز از قبيل: كتاب )در حوزه تخصصي و آموزش ماساژ( ـ نوارهايصوتي تصويري ـ سي دي ـ فيلمهاي ويديويي و اقالم رايانه اي مجاز به ويژه در زمينه فرهنگسازي و آموزش علمي و عمليتخصصي ماساژ )در صورت لزوم انجام موضوعات پس از اخذ مجوزهاي الزم( مدت موسسه: از تاريخ ثبت براي مدت نامحدود مركزاصلي موسسه: تهران ميدان توحيد خيابان ستارخان پالک ۸۵ طبقه دوم كدپستي ۱۴۴۱۶۷۴۹۸۷ سرمايه موسسه: مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ريال مي باشد. اولين مديران موسسه براي مدت نامحدود به شرح ذيل تعيين شدند: سيدشاهو حسيني به سمت رئيس هيئتمديره به شماره ملي ۳۸۵۹۶۱۵۴۶۷دارنده ۹۰۰۰۰۰ ريال سهم الشركه. سميه شاه قلعه بز چلوئي به سمت عضو هيئت مديرهومديرعامل به شماره ملي ۵۷۱۹۴۸۵۹۴۵ دارنده ۱۰۰۰۰۰ ريال سهم الشركه. دارندگان حق امضا: كليه اوراق و اسناد بهادار وتعهدآور موسسه از قبيل چک، سفته، بروات، قراردادها، عقود اسالمي با امضاء رئيس هيئت مديره به تنهايي همراه با مهر موسسهمعتبر مي باشد. اختيارات مديرعامل: طبق اساسنامه ثبت موضوع فعاليت مذكوربه منزله اخذ وصدور پروانه فعاليت نمي باشد. ثبت تندیس مهان