آگهي تاسيس

تاسيس موسسه غيرتجاري نورا ليزر الماس درتاريخ ۱۳/۰۳/۱۳۹۸ به شماره ثبت ۴۷۳۳۷ به شناسه ملي ثبت وامضا ذيل دفاترتكميل گرديده كه خالصه آن به شرح زير جهت اطالع عموم آگهي ميگردد. موضوع: خدمات مشاوره پوست ، مو ،زيبائي و ليزر و برگزاري سمينارها و همايش ها در رابطه با موضوع موسسه درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهاي الزم از مراجعذيربط مدت: از تاريخ ثبت به مدت نامحدود مركز اصلي: استان تهران ، شهرستان تهران ، بخش مركزي ، شهر تهران، شهرکآزادي ، خيابان شهيد مصطفي خميني كدپستي سرمايه شخصيتحقوقي: ۰۰۰،۰۰۰،۱ ريال مي باشد. اسامي و ميزان سهم الشركه شركا: آقاي حسن سيفي به شماره ملي دارنده ۰۰۰،۵۰۰ريال سهم الشركه خانم فائزه فرج پور اصل كوالني به شماره ملي دارنده ۰۰۰،۵۰۰ ريال سهم الشركه اولين مديران:آقاي حسن سيفي به شماره ملي و به سمت رئيس هيئت مديره و به سمت عضو هيئت مديره به مدت نامحدود خانمفائزه فرج پور اصل كوالني به شماره ملي و به سمت مديرعامل و به سمت عضو هيئت مديره به مدت نامحدوددارندگان حق امضا: كليه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور موسسه از قبيل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها، عقود اسالمي و همچنينكليه نامه هاي عادي و اداري باامضاءمديرعامل به تنهايي همراه با مهر موسسه معتبر مي باشد اختيارات مديرعامل: طبق اساسنامهثبت موضوع فعاليت مذكور،به منزله اخذ و صدور پروانه فعاليت نمي باشد. ثبت تندیس مهان