آگهی تاسیس

 

تاسيس موسسه غيرتجاري حقوقي بين المللي چتر عدالت دهنوي درتاريخ ۱۳/۰۵/۱۳۹۵ به شماره ثبت ۳۹۲۸۳ به شناسه ملي۱۴۰۰۶۰۴۸۵۱۲ ثبت و امضا ذيل دفاترتكميل گرديده كه خالصه آن به شرح زير جهت اطالع عموم آگهي ميگردد. موضوع موسسه:انجام امور مشاوره حقوقي و وكالت از طريق وكالء داراي پروانه معتبر.درصورت ضرورت قانوني انجام موضوعات پس از اخذمجوزهاي الزم مدت موسسه: ازتاريخ ثبت بمدت نامحدود مركز اصلي موسسه: تهران باالتر از سه راه جمهوري پاساژ پاسارگادطبقه همكف پالک ۲۳۹ كدپستي۱۱۳۴۹۳۳۴۱۹ سرمايه موسسه: مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰۰ ريال مي باشد. اولين مديران موسسه: هومندهنوي به سمت رئيس هيئت مديره به شماره ملي ۰۰۱۷۲۸۹۵۰۵ دارنده ۵۰۰۰۰۰۰۰ ريال سهم الشركه. حامد دهنوي به سمتمديرعامل به شماره ملي ۰۰۱۰۹۳۱۵۲۱ دارنده ۵۰۰۰۰۰۰۰ ريال سهم الشركه.براي مدت نامحدودانتخاب گرديدند. دارندگان حق امضا:كليه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور موسسه از قبيل چک، سفته، بروات قراردادها عقود اسالمي با امضاء مديرعامل و يا رئيسهيئت مديره همراه با مهرموسسه معتبر ميباشد. اختيارات مديرعامل: طبق اساسنامه )ثبت موضوع فعاليت مذكور به منزله اخذ وصدور پروانه فعاليت نمي باشد. ثبت تندیس مهان