آگهي تاسيس

تاسيس شركت با مسئوليت محدود راشا تجارت نوين ماندگار در تاريخ ۰۴/۰۴/۱۳۹۶ به شماره ثبت ۱۷۶۰۶ به شناسه ملي۱۴۰۰۶۸۶۴۵۹۵ ثبت و امضا ذيل دفاتر تكميل گرديده كه خالصه آن به شرح زير جهت اطالع عموم آگهي مي گردد. موضوع: خريدو فروش، توليد و توزيع، واردات و صادرات كليه كاالهاي مجاز بازرگاني، ايجاد شعب در سراسر كشور، انعقاد قرارداد با اشخاصحقيقي و حقوقي، اخذ نمايندگي از شركت هاي معتبر داخلي و خارجي، اخذ وام و اعتبارات از كليه بانک ها و موسسات مالي واعتباري شركت در مناقصات و مزايدات دولتي و خصوصي، ، برپائي همايش ها و سمينارها و در صورت ضرورت قانوني انجام موضوعفعاليت پس از اخذ مجوزهاي الزم از مراجع ذيربط. ثبت موضوع فعاليت مذكور به منزله اخذ و صدور پروانه فعاليت نمي باشد. مدت:از تاريخ ثبت به مدت نامحدود مركز اصلي: هرمزگان شهر بندرعباس ـ گلشهرجنوبي ـ خيابان حر ـ كوچه امامت ۱۸ ـ مجتمع هماـ طبقه زيرزمين كدپستي ۷۹۱۶۹۶۹۳۱۵ سرمايه شخصيت حقوقي: ۰۰۰.۰۰۰.۲۰۰ ريال مي باشد. اسامي و ميزان سهم الشركه شركا:آقاي فرشاد بگدلي به شماره ملي ۱۹۱۰۱۱۷۰۷۲ دارنده ۰۰۰.۰۰۰.۱۰۰ ريال سهم الشركه آقاي علي اصغر رجبي ششده به شماره ملي۲۵۶۰۱۵۲۱۴۲ دارنده ۰۰۰.۰۰۰.۱۰۰ ريال سهم الشركه اولين مديران: آقاي فرشاد بگدلي به شماره ملي ۱۹۱۰۱۱۷۰۷۲ به سمت رئيسهيئت مديره آقاي علي اصغر رجبي ششده به شماره ملي ۲۵۶۰۱۵۲۱۴۲ به سمت مديرعامل و عضو هيئت مديره به مدت نامحدودانتخاب شدند. دارندگان حق امضا: همچنين كليه اوراق عادي و اداري و اسناد بهادار و تعهدآور شركت با امضاي مديرعامل و رئيسهيئت مديره همراه با مهر شركت معتبر مي باشد. اختيارات نماينده قانوني: طبق اساسنامه. ثبت تندیس مهان