تاسیس شركت با مسئوليت محدود طراحان سپهر آذين درتاریخ 1394/09/10 به شماره ثبت 483381 به شناسه ملی 14005445879 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد.
- موضوع شركت: اجرا و طراحي دکوراسيون داخلي(درصورت ضرورت قانونی انجام موضوعات فوق پس از اخذ مجوزهای لازم)
- مدت شركت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود
- مركز اصلي شركت: تهران شاداباد خيابان 22 بهمن پ36 ط2کدپستی 13747793332
- سرمايه شركت: مبلغ 500000000 ريال مي باشد.
- اولين مديران شركت:
 رقيه خدائي عموديزج به سمت رئيس هيئت مديره به شماره ملي 0070944911 دارنده 100000000 ريال سهم الشركه و عبداله اسدي قره صفرلو به سمت مديرعامل و عضو هیئت مدیره به شماره ملي 0076248208 دارنده 400000000 ريال سهم الشركه برای مدت نامحدود انتخاب شدند.
- دارندگان حق امضا:
 دارندگان حق امضاء و اسناد بهادار و تعهدآور شركت از قبيل چك - سفته - بروات و عقود اسلامي و قراردادها و اوراق عادي و اداري با امضاء مدير عامل همراه با مهر شركت معتبر مي باشد.
- اختيارات نماينده قانوني: طبق اساسنامه
- ثبت موضوع فعالیت مذکور بمنزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد.(ثبت تندیس مهان)