آگهي تاسيس

تاسيس موسسه غيرتجاري زيبا آفرينان هستي درتاريخ ۰۷/۰۶/۱۳۹۷ به شماره ثبت ۵۱۸ به شناسه ملي ۱۴۰۰۷۸۱۰۳۷۰ ثبت وامضا ذيل دفاترتكميل گرديده كه خالصه آن به شرح زير جهت اطالع عموم آگهي ميگردد. موضوع: خدمات و مشاوره، پوست، مو،زيبائي و ليزر، الغري، برگزاري سمينارها و همايش ها در رابطه با موضوع موسسه درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهاي الزم ازمراجع ذيربط مدت: از تاريخ ثبت به مدت نامحدود مركز اصلي: استان اصفهان شهرستان نجف آباد بخش مركزي شهر نجف آباد-محله باهنركوچه شهيد غالمعلي حجتي-خيابان ۱۷ شهريور-پالک ۳۸۱-طبقه همكف- كدپستي ۸۵۱۳۶۶۷۳۵۱ سرمايه شخصيتحقوقي: ۱۰۰۰۰۰۰ريال مي باشد كه از طرف شركا پرداخت و در اختيار هيئت مديره قرار گرفت اسامي و ميزان سهم الشركه شركا:محسن ملكي نجف آبادي به شماره ملي ۱۰۹۱۳۰۸۱۰۱ دارنده ۱۰۰۰۰۰ريال سهم الشركه مائده عابديني نجف آبادي به شماره ملي۱۰۹۲۱۵۵۱۱۲ دارنده ۹۰۰۰۰۰ريال سهم الشركه اولين مديران: محسن ملكي نجف آبادي به شماره ملي ۱۰۹۱۳۰۸۱۰۱ به سمت رئيسهيئت مديره به مدت نامحدود مائده عابديني نجف آبادي به شماره ملي ۱۰۹۲۱۵۵۱۱۲ به سمت مديرعامل و به سمت عضو هيئتمديره به مدت نامحدود دارندگان حق امضا: كليه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شركت از قبيل چک، سفته، بروات، قراردادهاعقود اسالمي و همچنين كليه نامه هاي عادي و اداري باامضاء مديرعامل به تنهايي همراه با مهر شركت معتبر مي باشد. اختياراتمديرعامل: طبق اساسنامه ثبت موضوع فعاليت مذكور،به منزله اخذ و صدور پروانه فعاليت نمي باشد.
شماره پيگيري : ۹۷۰۶۰۷۹۸۰۴۶۲۴۶۵ اداره ثبت شركت ها و موسسات. ثبت تندیس مهان